Roste snaha zabránit zbytečnému odpadu a podporovat oběhovost plastů a plastových obalů. Základem je jejich recyklovatelnost. Ta sama o sobě ale nic nespasí, pokud recyklát nenalezne využití při výrobě nových produktů namísto primárního tzv. virgin materiálu. V potravinářství je ale použití rPlastů problematické. Přednost v něm totiž logicky dostává maximální ochrana zdraví spotřebitelů, kterou mají obaly zaručit. 

Kudy se vydávají výrobci plastových obalů, aby přispěli ke zmírnění environmentálních dopadů šetřením neobnovitelných zdrojů a zároveň naplnili bezpečnostní funkci obalů na potraviny, ve které hraje plast klíčovou roli? Zeptali jsme se vedoucího vývoje a technologií firmy greiner packaging slušovice Radka Holubáře.


Ing. Radek Holubář

Vystudoval Inženýrství polymerů na UTB ve Zlíně. Od roku 2015 působil jako technonolog extruzního vyfukování v greiner packaging slušovice, aktuálně ve firmě vede výzkum a technologie. Věnuje se technologickému rozvoji, testování nových materiálů, spolupracuje s výzkumnými centry a zaštiťuje vědecko výzkumné aktivity. Ve volném čase rád pobývá venku a chodí do přírody, vaří na ohni, vyřezává ze dřeva nebo šije z kůže.


Proč nemůže být recyklovaný plast používán na obaly potravin?

Použití recyklovaného plastu v obalech potravin reguluje Evropský úřad pro ochranu potravin (EFSA), který schválil pro přímý styk s potravinami zatím pouze rPET. Každý recyklát musí projít náročnou certifikací výroby u autorizovaných společností. 

Zatímco třeba v USA platí zásada, že recyklát odpovídá vlastnostem panenského plastu, v Evropě se vyžaduje splnění všech specifických předpisů jednotlivých zemí a Nařízení č. 282/2008 Evropské komise, včetně toho, aby recykláty byly vyráběny u autorizovaných společností.

Svaz chemického průmyslu ČR

Jaký problém může představovat recyklát pro styk s potravinami?

Během třídění a mechanické recyklace plastového odpadu dochází k jeho kontaminaci látkami, které jsou pro zdraví člověka nebezpečné a v potravinářství jsou proto zakázané. Mezi tzv. neúmyslně přidávané látky (NIAS) patří např. rozkladné produkty, nečistoty a různé látky vznikající dalším tepelným a jiným namáháním směsí. 

Příkladem může být formaldehyd jako produkt degradace PET nebo hydrolyzace antioxidantů po vystavení polypropylenového materiálu vodě. Pozornost se věnuje také mikroplastům, oligomerům nebo endokrinologicky aktivním látkám. Zajímavé informace v tomto směru poskytla loňská konference Recycled Packaging for Food Contact

Je tedy možné získat recyklát bez nečistot?

Možnost, jak získat “čistý” recyklát představuje zpracování daného materiálu v uzavřeném oběhu, tzn. že třeba z kelímku na jogurt se stane opět kelímek na jogurt. To ale vyžaduje jednak oddělený systém výkupu odpadu, jeho perfektní vyčištění od obsahu výrobku a následné zpracování autorizovanou společností.

Takový recyklát je pak možné použít pro obaly potravin, jedná se však o finančně nákladnou záležitost, která má na trhu momentálně prémiový charakter. Zavedla ji např. firma Magnum pro řadu polypropylenových vaniček svých zmrzlin. Greiner Packaging zase v zahraničí testuje mechanický recyklát polystyrenu pro K3 kelímky na mléčné produkty.

Další možností je chemická recyklace, která umí zbavit materiál všech nečistot. Podobně jako v předchozím případě se ale jedná spíše o technologii, která bude ve velkém měřítku využívána až v momentě, kdy bude dostupnější nebo nezbytná.

Jediným požadavkem na používání recyklátu v potravinářském průmyslu je aktuálně jeho 25% podíl v nápojových PET lahvích v roce 2025 (a 30% podíl ve všech nápojových lahvích v roce 2030).

Směrnice EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí z června 2019

Je recyklovatelnost jiná pro různé druhy plastů?

Ze zkušenosti víme, že vlastnosti recyklátu jsou odlišné než u originálu, a to i napříč šaržemi. Co se týká konkrétních druhů, tak nejdál je recyklace PET, jednodušší zpracování umožňuje třeba polystyren.

V některých zemích už je dostupný i recyklovaný polyethylen, který se používá na vyfukované obaly a chtějí ho v potravinářské kvalitě třeba kosmetické firmy. My se soustředíme na polypropylen, který využíváme pro tvarovatelné obaly.

Foto: greiner packaging slušovice

Jaké jsou tedy možnosti ve výrobě plastových obalů pro potravinářství, aby se mohl recyklát využít?

Pro zakomponování recyklátů do potravinářských obalů se zaměřujeme na používání funkčních bariér. Jedná se o technologii, která umožňuje vrstvu dotýkající se potraviny udělat ze speciálně vyvíjeného bariérového materiálu, který má i při minimální tloušťce nepropustné vlastnosti a zároveň neznehodnocuje použitý plast při recyklaci.

Recyklát, momentálně ten papírový, také využíváme na přebaly. To umožňuje minimalizovat množství plastu, který je mezi papírem a potravinou, třeba jogurtem. Jedná se o udržitelný plastový obal, protože jde také snadno a efektivně recyklovat. Recyklovatelnost a využití recyklátu musí jít zkrátka ruku v ruce. 

Přečtěte si: Bez obalu neznamená bez odpadu aneb jak plastové obaly snižují plýtvání potravinami